Νερό

Νερό

Η καλή ποιότητα του νερού είναι απαραίτητη για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων, τη σωστή ανάπτυξη των φυτών και την ποιότητα των τροφίμων. Το νερό από πηγή ζωής, μπορεί να μετατραπεί εν αγνοία μας σε μια συστηματική (λόγω της συχνότητας που καταναλώνεται) πηγή φθοράς του οργανισμού, όταν αυτό δεν πληρεί τις προϋποθέσεις κατανάλωσης που το κράτος και οι ιδιώτες οφείλουν να εκλάβουν ως νόμο και όχι απλώς ως γνώμονα.

Στην φύση δεν υπάρχει πραγματικά «καθαρό» νερό. Επιμολυντές διαφόρων προελεύσεων βρίσκονται μέσα στο νερό.
Μέσα από μία αξιόπιστη φυσικοχημική και μικροβιολογική ανάλυση στο Χημείο, αξιοποιώντας εργαστήρια, τα οποία διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισμό και προσωπικό με επαρκή επιστημονική τεχνογνωσία, θα ανιχνεύσουμε με αξιοπιστία κάθε είδους επιμολυντικού παράγοντα στο νερό ακόμα και αν αυτοί συντηρούνται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα.

Οι επιμολυντές του νερού μπορούν να προκαλέσουν οξεία αλλά και χρόνια προβλήματα υγείας, ιδιαίτερα σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και σε άτομα με προβλήματα υγείας. Μερικοί επιμολυντές μπορούν να γίνουν αντιληπτοί οργανοληπτικά (οσμή, γεύση) αλλά οι περισσότεροι και οι πλέον επικίνδυνοι δεν γίνονται αντιληπτοί από τον καταναλωτή (π.χ. βαρέα μέταλλα, νιτρώδη κλπ). Μπορεί λοιπόν ένα νερό να έχει καλή γεύση και να είναι παρ' όλα αυτά επιβαρυμένο με τοξικές ουσίες. Επίσης κακής ποιότητας νερό μπορεί να επηρεάσει την καλή λειτουργία των οικιακών συσκευών με αποτέλεσμα πέρα από την λειτουργία τους να επηρεαστεί  εμμέσως και η υγεία του καταναλωτή.

Αναλύσεις

Οι παράμετροι που ελέγχονται προκειμένου να κριθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού, όπως προβλέπεται και από τις σχετικές διατάξεις, χωρίζονται σε 5 βασικές κατηγορίες: οργανοληπτικοί, φυσικοχημικοί, ανεπιθύμητων ουσιών, τοξικών ουσιών και μικροβιολογικοί.

Στο "Χημείο" εφαρμόζουμε για την παρακολούθηση ποιότητας των υδάτων ελέγχους ρουτίνας και εξειδικευμένες αναλύσεις σε νερό δικτύου, νερό γεωτρήσεωννερό θαλάσσης, νερό πισίνας.

Για την πραγματοποίηση των παραπάνω ελέγχων διενεργούμε ένα μεγάλο φάσμα χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων που ζητά η Κοινοτική και Ελληνική νομοθεσία για τους ελέγχους νερών διαφόρων χρήσεων και αποβλήτων. Στους ελέγχους ρουτίνας εξετάζουμε τις βασικές φυσικοχημικές παραμέτρους του νερού (θολερότητα, PH, αγωγιμότητα, σκληρότητα, αλκαλικότητα, αλατότητα, TDS, SAR).

Κατά τους ελέγχους ρουτίνας εντοπίζουμε επίσης ποια είναι τα ανόργανα συστατικά του και την ποσότητα αυτών μέσα στο νερό όπως αμμωνία, νιτρικά, νιτρώδη, χλώριο υπολειμματικό, χλωριούχα, θειϊκά, φώσφορος, φθοριούχα.

Ο εντοπισμός και η περιεκτικότητα των μετάλλων που περιέχονται στο νερό είναι επίσης ανιχνεύσιμα από έναν έλεγχο ρουτίνας και συνοψίζονται συνήθως στα εξής μέταλλα: σίδηρος, μαγγάνιο, Cu, Zn, Ca, Mg, Na, k, As, Hg, Pb, Cd κ.α.

Στο Χημείο έχουμε τη δυνατότητα παράλληλα να πραγματοποιήσουμε εξειδικευμένες αναλύσεις στο νερό, για να ανιχνεύσουμε κατάλοιπα φυτοφαρμάκων, παρασιτοκτόνα,  PCBs – PCTs, φαινολικές ενώσεις, τριαλογονομεθάνια, επιφανειοδραστικές ενώσεις, πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες, κ.α.

Παράλληλα εξετάζουμε μικροβιολογικές παράμετρους: αριθμός αποικιών στους 22ο C και 37ο C, esherichia coli, enterococci, total coliforms, Clostridium Perfringens, Legionella, Pseudomonas Aeruginosa, Salmonella spp, Fecal streptococci, Fecal coliform.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η μικροβιολογική ανάλυση είναι απαραίτητη προκειμένου να κριθεί πόσιμο το νερό.

Εάν τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων σ’ ένα νερό υπερβαίνουν τις ανώτερες παραδεκτές συγκεντρώσεις που ορίζει η Υγειονομική Διάταξη, ή το νερό κρίνεται ακατάλληλο ή λαμβάνονται μέτρα για τον καθαρισμό του (π.χ. χλωρίωση, καθίζηση, προστασία πηγής).

Τεκμηρίωση

Στο "Χημείο", αναλαμβάνουμε τη λήψη όλων των μέτρων διασφάλισης και τεκμηρίωσης της καταλληλότητας του νερού, που μας επιτρέπει η Υγειονομική Διάταξη. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα να γίνει κάθε είδους ανάλυση η οποία περιλαμβάνεται στην σχετική νομοθεσία περί νερού ανθρώπινης κατανάλωσης ΚΥΑ2600/2001 αλλά και για ακόμη περισσότερες πέραν της νομοθεσίας. Οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την παρακολούθηση της ποιότητας του νερού και μπορούν να καθορίσουν την υγιεινή και ασφάλεια του συστήματος ύδρευσης, κυμαίνονται ανάλογα με τις ανάγκες χρήσης του.

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας οι υπεύθυνοι ύδρευσης (λ.χ. Δ.Ε.Υ.Α. για τις υδρεύσεις δήμων, νόμιμοι εκπρόσωποι για βιομηχανίες, ιδρύματα κλπ) φέρουν τον λεγόμενο πρώτο βαθμό ευθύνης. Φέρουν δηλαδή την ευθύνη για την μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση του συστήματος ύδρευσης και την διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων.

Παρά τη δευτερογενή ευθύνη που ανταποκρίνεται νομικά στο ρόλο ενός ιδιωτικού χημείου, η συμβολή του στον τομέα της προσφοράς στη δημόσια υγεία είναι αξιοσημείωτα μεγάλη καθώς δύναται να εντοπίσει δεδομένα που συνιστούν κινδύνους για τη δημόσια υγεία, ενώ παράλληλα είναι σε θέση να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές για τους παράγοντες που προκαλούν επικινδυνότητα.

Στο πλαίσιο της συνεισφοράς στη δημόσια υγεία το "Χημείο" προτίθεται άμεσα να ανταποκριθεί σε όποιο είδος δειγματοληψίας απαιτείται ώστε να συμπληρώσει όπου χρειάζεται με την επιστημονική εγκυρότητά του το έργο της πολιτείας, εξυπηρετώντας το συμφέρον του καταναλωτή. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για την ανάλυση που επιθυμείτε.

Τα σχόλια είναι κλειστά.